el en

ΣΤΗΝ 105η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ, Η «MEΓAΛH EΠIΣTHMONIKH BIBΛIOΘHKH ANΘPΩΠIΣTIKΩN ΣΠOYΔΩN»

            Η χειμερινή 105η Δημοπρασία Σπανίων Βιβλίων Ελλήνων Βιβλιοφίλων του Οίκου «Σπανός-Βιβλιοφιλία» θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 και Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» στη Πλατεία Καρύτση 8 και ώρα 19:00. Από το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, ο έντυπος κατάλογος («Βιβλιοφιλία» τεύχος 134) και τα βιβλία θα είναι διαθέσιμα για το κοινό σε έκθεση τους στο «Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων» στην οδό Μαυρομιχάλη 7 στην Αθήνα.

            Θα δημοπρατηθεί η εξαιρετική «Μεγάλη Επιστημονική Βιβλιοθήκη Ανθρωπιστικών Σπουδών» αποτελούμενη από 10.000 βιβλία, ως αδιάσπαστο ενιαίο σύνολο (en bloc), και με τιμή εκκίνησης 400.000 €.

Ακολουθεί η περιγραφή

MEΓAΛH EΠIΣTHMONIKH BIBΛIOΘHKH ANΘPΩΠIΣTIKΩN ΣΠOYΔΩN

10.000 ΒΙΒΛΙΑ

Διατίθεται ως αδιάσπαστο ενιαίο σύνολο (enbloc)

[ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 10.000 βιβλία] Ολόκληρη Βιβλιοθήκη δέκα χιλιάδων τίτλων. Αποτελείται από τις ακόλουθες δεκαπέντε (15) θεματικές ενότητες: Αρχαιοελληνική Γραμματεία (1839 τίτλοι), Ρωμαϊκή Φιλολογία - Ιστορία (724), Βυζαντινών Σπουδών (1551), Ιστορία του Μεσαίωνα (223), Ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης (485), Ιστορία Ναπολέοντα (117) Ιστορία Α’ και Β’ Παγκόσμιοι Πόλεμοι (359), Ιστορία Γαλλίας (265), Ιστορία της Ρωσίας (152), Γαλλική Λογοτεχνία (1904), Ρωσική Λογοτεχνία (389), Αρχαία Φιλοσοφία (306), Φιλοσοφία (985), Κοινωνιολογία (213), Collection: Les Grands Penseurs (8). Περιλαμβάνει συνολικά 9520 τίτλους βιβλίων ενώ ο αριθμός τεμαχίων (τόμων) είναι 11217. Οι χρονολογίες έκδοσης των βιβλίων είναι: 17ου αιώνα: 2 τίτλοι, 18ου: 3 τίτλοι, 19ου: 456 τίτλοι, 20ου: 9059 τίτλοι, (πολλοί εκ των οποίων προπολεμικοί). Η κατανομή των γλωσσών των βιβλίων έχει ως ακολούθως: Ελληνικής γλώσσας 1722 τίτλοι, Γαλλικής 5245, Αγγλικής 1635, Γερμανικής 510 ενώ υπάρχει και αριθμός σε άλλες γλώσσες (Λατινικά 73, Ιταλικά 23, Ρουμανικά και Ισπανικά 1+1, δίγλωσσοι τίτλοι 35.). Κατάσταση βιβλίων: πολύ καλή ως άριστη. Βιβλιοδεσίες: μέρος των βιβλίων είναι βιβλιοδετημένα ενώ ένας ικανός αριθμός είναι εγκιβωτισμένα και προστατευμένα σε χειροποίητα, ειδικά, ανθεκτικά κυτία πολυτελείας με βελούδινη επένδυση (ενδεικτικά στη κατηγορία Βυζαντινά εκ των 1551τίτλων 501 είναι βιβλιοδετημένα ενώ άλλα 255 είναι βιβλιοδετημένα και εγκιβωτισμένα). Η ταξιθεσία της Βιβλιοθήκης στο βιβλιοστάσιο είναι υποδειγματική (κατά αλφαβητική σειρά - ανά κατηγορία). Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος σε έντυπη μορφή, συνολικά 700 σελίδων ενώ είναι διαθέσιμος και σε ψηφιακή μορφή (.doc, .pdf) καθιστώντας την άμεσα προσπελάσιμη και χρηστική.

            Η “Μεγάλη Επιστημονική Βιβλιοθήκη Ανθρωπιστικών Σπουδών” (“Grand Library on Humanities”) συγκροτήθηκε με περισσή γνώση και μεράκι επί 55 έτη (1956-2011). Είναι μια άριστα οργανωμένη βιβλιοθήκη με επίκεντρο τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία και τα γράμματα στην διαχρονική τους ανέλιξη (αρχαίοι, βυζαντινοί ως και νεώτεροι χρόνοι). Διέπεται από το πνεύμα του ουμανισμού, τη μορφωτική δύναμη του κλασικού και συγκροτείται από έγκριτες εκδόσεις και θεμελιώδη έργα της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας αποτελώντας ένα φυσικό τεκμήριο της ανακάλυψης του Ελληνικού Πνεύματος μέσα στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Παρέχει τη δυνατότητα στον μαθητή, φοιτητή, ερευνητή, τον ιστορικό, φιλόλογο, εκπαιδευτικό, σε ελληνιστές, (ιδιαίτερα γαλλόφωνους), στο πλατύ αλλά και στο ειδικό κοινό να έρθει σε επαφή και να μελετήσει πανοραμικά το ελληνικό και το κλασικό. Η κτήση, στέγαση και αξιοποίηση της βιβλιοθήκης αυτής αφορά πρωτίστως πολιτιστικούς οργανισμούς, ιδρύματα, ιδρύματα υπό ίδρυση, πολιτιστικούς χορηγούς και ευπατρίδες ευεργέτες με το όραμα της διάδοσης και επίδρασης των μορφωτικών αγαθών. Ο υποδειγματικός βαθμός οργάνωσης, οι υψηλές ακαδημαϊκές προδιαγραφές της, ο βιβλιοφιλικός και αισθητικά άρτιος χαρακτήρας της, η χρηστικότητά της την καθιστούν ως μια διαρκή πολιτιστική αξία μεγάλης ανταποδοτικής δύναμης.            

ΤΙΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ: 400000-500000

Βιβλιοφιλικά,
ΚώσταςΣπανός.

PRESS RELEASE

GRAND SCIENTIFIC LIBRARY ON HUMANITIES - 10.000 BOOKS ON AUCTION

A unique Library on Humanities, "The Grand Scientific Library on Humanities", mainly of Greek Classical Heritage and History, a total of more than 10.000 books,  will be auctioned as a whole by "Spanos Rare Books-Bibliophilia" at a starting price of 400.000 euros on the 16th of December 2011, in Athens, Greece.


"GRAND SCIENTIFIC LIBRARY ON HUMANITIES"
  10.000 BOOKS

Available as a whole (en bloc)

[GRAND SCIENTIFIC LIBRARY ON HUMANITIES, 10.000 books]. An entire Library of ten thousand titles. It consists of the following fifteen (15) categories: Ancient Greek Literature & History (1839 titles), Roman Literature & History (724), Byzantine Studies (1551), History of the Middle Ages (223), History of the French Revolution (485), History of Napoleon ( 117), History of First and Second World Wars (359), History of France (265), History of Russia (152), French Literature (1904), Russian Literature (389), Ancient Philosophy (306), Philosophy (985), Sociology (213), Collection: Les Grands Penseurs (8). It consists of a total of 9520 titles but the number of items (volumes) is 11217. The dates of edition of the books are: 17th century editions: 2 titles, 18th: 3 titles, 19th: 456 titles, 20th: 9059 titles (many of which are pre-war editions). The distribution of languages of the books is as follows: Greek language titles: 1722 books, French: 5245, English:1635, German: 510 and some in other languages (Latin: 73, Italian: 23, Romanian and Spanish: 1+1, bilingual titles: 35.). Condition of the books: Very good to excellent. Bindings: Some of the books are bound and a great number are encased and protected in  handmade, durable, luxurious boxes lined in velvet (e.g. in the category of Byzantine Studies, out of 1551titles, 501 books are bound and a further 255 are bound and boxed). The classification of the books in the Library  is exemplary (in alphabetical order - by category). The 700 page catalogue of the Library is available in printed form and in digital format (.doc, .pdf) making it readily accessible and functional.

The "Grand Scientific Library on Humanities" was accumulated with great knowledge and care over a period of 55 years (1956-2011). It is a well organized library with a focus on Greek culture, history and literature in its historical evolution (in Ancient, Byzantine as well as Modern times). Characterized by the spirit of humanism, the educational power of classical and composed of reputable editions and fundamental works of Greek and international bibliography, it stands as physical evidence of the discovery of the Greek Spirit in the European context. The Library enables the pupil, student, researcher, historian, scholar, educator, the Hellenists (especially French speakers), thus a broad public as well as scholars,  to approach, study and explore an impressive panorama of the Greek heritage and the Classics. The acquisition, housing and use of the Library is primarily of interest to Libraries under development, Cultural Organizations, Institutions, new Foundations, cultural donors and noble benefactors with a vision for the spread and impact of cultural goods. The exemplary level of organization, the high academic standards, the bibliophilic and aesthetically robust nature of the Library, its functionality, establishes it as a lasting cultural value of great reciprocal power.

THE 105th GREEK BIBLIOPHILES' RARE BOOKS AUCTION
Thursday & Friday, 15th & 16th of December 2011,
at Parnassos Literary Society, Athens, Greece

For further information please contact:

Mr. Costas Spanos

follow us-a

you-tube Subscribe